torsdag 13 mars 2008

Alla barns rätt till allsidig undervisning

Enligt en doktorsavhandling undantas fler än var fjärde utlandsfödd flicka från viktiga undervisningsmoment i skolan.
Så kan vi inte ha det!
Varje barn som går i svensk skola ska garanteras en allsidig undervisning. Det står i skollagen.
Möjligheten att välja bort viss undervisning av religiösa och kulturella skäl känns därför mycket tveksam.
Alla elever har samma rätt att lära sig simma, deltaga i idrottslektioner, få insyn i olika livsåskådningar och religioner samt tillgodogöra sig sex- och samlevnadsundervisning.
Jan Björklunds och Nyamko Sabunis förslag om att ta bort undantagsregeln, som gör det möjligt för föräldrar att hindra deras barn att ta del av en allsidig undervisning, berör en mycket viktig grundpelare i bygget av ett enat samhälle.
Som rektor har jag upplevt när föräldrar, religiösa ledare och skola samverkat med gott resultat för att elever med olika religionstillhörighet och skilda kulturbakgrunder ska kunna deltaga i samma idrotts-, samlevnads- och religionsundervisning.
Men en långtgående hänsyn får inte bli det samma som negativ särbehandling, där barn undantas från sina rättigheter till god hälsa och utbildning.
Vi måste värna demokratins grunder och vara stolta över att Sverige är ett fritt land där varje myndig person har rättighet att välja sin egen väg i livet utifrån kunskap och erfarenhet.
Jag vill medverka till att bygga ett samhälle där alla är välkomna och jag tänker motverka en utveckling där människor segregeras och subkulturer utvecklas.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv