lördag 26 februari 2011

Stärk lärarna - för elevernas skull

Ett utbildningssystems kvalitet kan aldrig överstiga kvaliteten på dess lärare. Att höja lärarnas kompetens och läraryrkets status är därför den enskilt viktigaste uppgiften för en skolpolitik som siktar högt.
Vi måste få Sveriges mest begåvade ungdomar att välja läraryrket. Lärarutbildningens krav, kvalitet och studietakt måste höjas och studenterna ska genomgå ett lämplighetstest innan de antas på utbildningen.
Bra utbildning, arbetsvillkor, kontinuerlig fortbildning och utrymme för professionell reflektion är avgörande för att lärarna ska lyckas med sin undervisning.
Internationell forskning visar att lärarnas kvalitet är den främsta förklaringen till skillnader i kunskapsresultat mellan olika elever. Att bortse från dessa fakta och istället gå på kvantitet är helt fel.
Vi måste därför ge lärarna stöd för sin verksamhet och rimliga förutsättningar att genomföra sin viktiga uppgift.
Vi ser ingen logisk koppling mellan bättre måluppfyllelse och ivrandet för att göra om lärares arbetstid till 40-timmars vecka med vanlig semestertjänst. Det innebär att lärare ska arbeta mer under perioder då eleverna inte är i skolan, något som rimmar illa med Alliansregeringens ambitioner och är på kollisionskurs med innebörden i senaste avtalet mellan lärarfacken och SKL. Det finns inte heller något adekvat underlag som visar att 40-timmarsvecka för lärare på något vis skulle leda till bättre reslutat för eleverna.
Bra lektioner genomförs av lärare som är väl förberedda, som har tid till planering, förberedelse och uppföljning av lektionerna. Det är så eleverna i grundskolan får med sig de grunder de behöver för gymnasiestudierna, det är så vi lyfter kunskapsnivån i Sverige och får bättre resultat på våra högskolor, universitet och i näringslivet.
Förläggningen av lärares arbetstid såsom den är idag, med 45 timmars arbetsvecka under och i anslutning till elevernas skolår, bör rimligen vara det bästa för elevernas resultat även i fortsättningen.

Denna artikel publicerades i SLA torsdag 24 februari undertecknad av Ulla-Britt Hagström, Karin Långström Vinge och mig.

tisdag 22 februari 2011

Stöd för folk eller egen ficka

NU visar det sig tydligt vilka förtroendevalda som ger stöd för varje människas rätt till frihet, och mänskliga rättigheter och demokrati gentemot dem som först tänker på den egna fickan och främst ser till att hålla sig väl med de som kontrollerar oljemarknader trots att det sker på diktatorers villkor och förtryck av olika slag.
Att ta avstånd för Gadaffi och hans son är självklart.
För att vara tydlig vill jag här skriva att det är ynkligt om inte vi kan ta lite igen osäkerhet för att visa vårt stöd i solidaritet för människas rätt till frihet, och mänskliga rättigheter och demokrati.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv