lördag 16 januari 2010

Äldre i centrum

Något stort som händer i vår tid är att allt fler människor lever längre. Ökad levnadsstandard och medicinska landvinningar har lett till att äldre blir allt fler och därmed också en allt större maktfaktor i samhället.
Åren som läggs till livet är allt oftare år av aktivitet och glädje. Men för många innebär det också en lång tid med behov av äldreomsorg och sjukvård. Äldre ska känna sig trygga i förvissning om att det finns god vård och omsorg när de behöver den. Även den som behöver mycket hjälp och stöd ska ha livskvalitet i sin vardag.
Valfrihet – Trygghet
Äldre är olika och har olika behov och önskemål. Därför måste det finnas äldreboende och hemtjänst med olika profil och inriktning. Det kan gälla religiös, språklig eller annan inriktning. Det måste vara en självklarhet för den som har hemtjänst eller bor i äldreboende att få välja vem som ska ge service och omsorg. Makar ska alltid kunna välja att bo tillsammans.
Lika villkor ska skapas för kommunala och privata aktörer. De äldre och deras anhöriga kan själva välja omsorgsgivare. Valfrihet är ett viktigt medel för att uppnå kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. Med lika villkor för alla aktörer ökar förutsättningarna att starta nya boenden med olika inriktningar.
Kvalitet
Läkarkontakt i äldreomsorgen är viktig. Till särskilt boende bör knytas en geriatriker, som har ansvaret för att regelbundet finnas till hands och se till att de äldre som bor där får god och direkt medicinsk vård. Läkare ska också ge handledning och råd till personalen.
En svag länk i vården och omsorgen är ibland bristen på samarbete mellan de olika vårdgivarna inom landsting (region) och kommun. Äldre får inte hamna mellan stolarna när det är dags att lämna sjukhuset och åka hem.
Genom att bevaka att äldreombudsman finns tillgänglig och införa värdighets- och omsorgsgaranti lägger Folkpartiet en socialliberal kurs för omsorgen om våra äldre i samhället.

tisdag 12 januari 2010

Valfrihet och trygghet för äldre

Svensk sjukvård håller hög klass och ett bra samhälle garanterar bra vård för var och en.
En god vård och omsorg av äldre innebär att kvalitet och trygghet står i centrum och varje brist som upptäcks åtgärdas så snabbt som möjligt.
För att detta ska fungera måste de som arbetar inom vårdens yrken ges rätta förutsättningar.
Vi politiker har ett särskilt ansvar för att de människor som själva harsvårt att göra sina röster hörda, och som därför riskerar att fara illa, uppmärksammas och får behövligt stöd.
Varje person har rätt till god vård och omsorg oavsett ekonomi, ålder och bostadsort.
Äldre som behöver hjälp ska självklart ha rätt att själv bestämma över hur detta sker på bästa sätt. Men för många äldre är verkligheten att de inte ens kan styra över vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till.
Folkpartiet vill ha fler trygghetsboenden, för dem som inte behöver mycket vård, men önskar social gemenskap och trygghet.
Vi vill införa en parboendegaranti som innebär att äldre som lever tillsammans ska ha en lagstadgad rätt att fortsätta leva ihop när den ena behöver flytta till ett äldreboende.
Vi vill införa en värdighetsgaranti, som ska slå fast tydliga rättigheter för äldre.

söndag 10 januari 2010

Upp till kamp mot narkotikan

Narkotika är avskyvärt. En person som ägnar sig åt att förstöra andra människors liv genom försäljning av narkotika har förlorat respekten för såväl sig själv som andra. En sådan person är farlig för andra och behöver omfattande och adekvat vård.
Narkotika tar dagligen människors liv, splittrar familjer och ödelägger vänskap. Huvuddelen av narkotikan som säljs i Sverige kommer från den organiserade brottsligheten. Det har ingen betydelse om det sker på öppen gata eller via webbsidor på Internet. Det är lika avskyvärt oavsett var och hur det sker. Vem kan tycka annorlunda?


Ansvaret för utvecklingen i vårt samhälle delas av dig och mig. Ingen människa föds kriminell. Förebyggande insatser är en avgörande nyckel till minskad brottslighet. Föräldrars ansvar och roll måste lyftas fram och betonas. Ingen vill att deras barn ska bli offer för kriminella gäng och ännu mindre en del av den kriminella världen. Därför måste vi vuxna ta vårt ansvar och sluta blunda för problemen. Tidiga och tydliga insatser kan rädda fler unga från kriminalitet.

Vi behöver, som jag påpekat i tidigare artiklar, fler poliser ute på gator och torg. Genom en väl fungerande närpolis, med god kännedom om sitt närområde, ökar tryggheten. Det måste bli ett stopp för nedläggningar av polisstationer, tingsrätter och neddragningarna inom svensk tullverksamhet.

Vi behöver fortsatt en regering som tar krafttag mot den organiserade brottsligheten. Vi behöver utveckla och vässa våra verktyg i denna kamp på flera sätt. Alliansregeringen är på rätt väg och vi behöver få fortsätta denna kamp.


Jag är personligen beredd att ta politiskt ansvar och medverka till att:

· Polisen och Tullverkets möjligheter att stoppa införsel av narkotika vid våra gränser ska förstärkas.

· Fler ska anställas inom tullkriminalen för arbetet med att kartlägga och följa kriminella nätverk · Alla brott som kan leda till fängelse ska kunna utredas med hjälp av DNA-teknik.

· Resurser ska öronmärkas för polisens insatser mot organiserad brottslighet.

· Närpolisen ska upprättas för ökad trygghet och tidiga insatser mot ungdomsbrottslighet.

· Skyddet för kvinnor och barn som utsätts för våld och hot ska stärkas.

· Ge utsatta familjer stöd – ta FN:s barnkonvention på allvar.

För att lyckas med bekämpningen av den organiserade brottsligheten måste vi bli bättre på att samarbeta globalt. Därför vill jag medverka till att Europols resurser och befogenheter utvecklas i riktning mot en europeisk polismyndighet – ”Europas FBI” – som ett viktigt komplement till de nationella polisstyrkorna.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv