lördag 16 januari 2010

Äldre i centrum

Något stort som händer i vår tid är att allt fler människor lever längre. Ökad levnadsstandard och medicinska landvinningar har lett till att äldre blir allt fler och därmed också en allt större maktfaktor i samhället.
Åren som läggs till livet är allt oftare år av aktivitet och glädje. Men för många innebär det också en lång tid med behov av äldreomsorg och sjukvård. Äldre ska känna sig trygga i förvissning om att det finns god vård och omsorg när de behöver den. Även den som behöver mycket hjälp och stöd ska ha livskvalitet i sin vardag.
Valfrihet – Trygghet
Äldre är olika och har olika behov och önskemål. Därför måste det finnas äldreboende och hemtjänst med olika profil och inriktning. Det kan gälla religiös, språklig eller annan inriktning. Det måste vara en självklarhet för den som har hemtjänst eller bor i äldreboende att få välja vem som ska ge service och omsorg. Makar ska alltid kunna välja att bo tillsammans.
Lika villkor ska skapas för kommunala och privata aktörer. De äldre och deras anhöriga kan själva välja omsorgsgivare. Valfrihet är ett viktigt medel för att uppnå kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. Med lika villkor för alla aktörer ökar förutsättningarna att starta nya boenden med olika inriktningar.
Kvalitet
Läkarkontakt i äldreomsorgen är viktig. Till särskilt boende bör knytas en geriatriker, som har ansvaret för att regelbundet finnas till hands och se till att de äldre som bor där får god och direkt medicinsk vård. Läkare ska också ge handledning och råd till personalen.
En svag länk i vården och omsorgen är ibland bristen på samarbete mellan de olika vårdgivarna inom landsting (region) och kommun. Äldre får inte hamna mellan stolarna när det är dags att lämna sjukhuset och åka hem.
Genom att bevaka att äldreombudsman finns tillgänglig och införa värdighets- och omsorgsgaranti lägger Folkpartiet en socialliberal kurs för omsorgen om våra äldre i samhället.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv